નાના બાળપુષ્પોમાં સુષુપ્ત અવસ્થામાં પડેલી શારીરિક તેમજ માનસિક શક્તિઓને ખીલવવા માટે માટીકામ કરાવવામાં આવે છે.