શિષ્યવૃત્તિ કાર્યક્રમ

પૂજ્ય દિવાળી માધવલાલ પટેલ મેમોરિયલ ટ્રસ્ટ અને પૂજ્ય એમ.એમ.પટેલ મેરિટ શિષ્યવૃત્તિ વિદ્યાર્થીઓને વાર્ષિક વર્ષગાંઠ પર આપવામાં આવે છે.

2017-18 2018-19 2019-20
સંખ્યા
રકમ
સંખ્યા
રકમ
સંખ્યા
રકમ
વર્ગમાં પ્રથમ 27 13500 28 14000 27 13500
ગ્રેડમાં પ્રથમ 8 21892 8 24960 8 28670

સર્વ વિદ્યાલય કલ્યાણી મંડળ દ્વારા ફી મુકત વિદ્યાર્થીઓની માહિતી.

વર્ષ વિદ્યાર્થી સંખ્યા રકમ
2017-18 58 171325
2018-19 63 224250
2019-20 35 145490

સરકાર દ્વારા પ્રાપ્ત શિષ્યવૃત્તિ વર્ષ 2018-19 

જાતિ વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા
ઓ.બી.સી. મુસ્લિમ લઘુમતી 35
અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિ, ખૂબ પછાત જાતિ 58
કુલ 93

સરકાર દ્વારા પ્રાપ્ત શિષ્યવૃત્તિ વર્ષ 2018-19 

જાતિ વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા
ઓ.બી.સી. મુસ્લિમ લઘુમતી 35
અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિ, ખૂબ પછાત જાતિ 65
કુલ 100

જવાહર નવોદયની પરીક્ષા

વર્ષ ધોરણ
સંખ્યા
2017-18 5 25
2018-19 5 20
2019-20 5 35

નેશનલ મીન્સ કમ મેરિટ શિષ્યવૃત્તિ (એનએમએમએસ) ની પરીક્ષા

વર્ષ ધોરણ
સંખ્યા
2017-18 8 12
2018-19 8 4