સ્પર્ધા પાછળનો ઉદ્દેશ તંદુરસ્ત ખોરાકની ટેવ અને યુવાનોમાં ખોરાકની પસંદગી અંગે જાગૃતિ લાવવાનો હતો.