જીવન ઉપયોગી કૌશલ્ય વિકસાવવા માટે શાળાની બાળાઓને ભરતકામ શીખવવામાં આવે છે.