નાના બાળકો જયારે શાળામાં નવિન પ્રવેશ મેળવે ત્યારે બાળકોને પ્રેમાળ,ઉત્સાહપૂર્વક તેમજ આનંદમય વાતાવરણ મળી રહે.