બાળકોમાં આત્મવિશ્વાસ કેળવાય તેમજ બાળકોમાં સંસ્કારોનું સિંચન થાય માટે આ વર્ગો ચાલુ કરાવેલ છે.