ધોરણ: ૧ થી ૫

સેમેસ્ટર: ૧

Subject Std: 1 Std: 2 Std: 3 Std: 4 Std: 5 નિબંધો
ગુજરાતી પાઠ ૧થી૫ પુનરાવર્તન પાઠ ૧થી૫ પાઠ ૧થી૬ મુખપાઠ – ૨,૪ પાઠ ૧થી ૭ મુખપાઠ – ૨,૬ પૂરક વાંચન – ૧,૨ પુનરાવર્તન -૧,૨ પાઠ ૧થી ૭ મુખપાઠ ૨,૪ પુરક વાંચન પાઠ ૧થી ૩ ધોરણ -૩ ગુજરાતી (૧) સિંહ ( ૨)કાગડો (૩) દિવાળી
હિન્દી —- —- —- પાઠ ૧થી ૨૦ પુનરાવર્તન પાઠ ૧થી૮ પુનરાવર્તન – ૧,૨ મુખપાઠ – ૩ ધોરણ -૪ ગુજરાતી (૧)મહાત્મા ગાંધી (૨) આપણો રાષ્ટ્ ધ્વજ (૩) વૃક્ષો આપણા મિત્રો (૪) કસ્તુરબા
અંગ્રેજી પાનાં નં – ૩થી૪૫ પુનરાવર્તન Lesson 1 to 5 lesson- 1 to 7 પુનરાવર્તન Let’s Learn Unit – 1to 3 પુનરાવર્તન  Little steps 1 to 15 Unit -1,2 ધોરણ -૫ ગુજરાતી (૧) ચબુતરો (૨)પ્રાર્થનાનું મહત્વ (૩) પરિશ્રમ એ જ પારસમણી (૪) જળ એ જ જીવન ( ૫) ગરવી ગુજરાત
ગણિત પ્રકરણ ૧થી ૫ પુનરાવર્તન પ્રકરણ ૧થી ૭પુનરાવર્તન પ્રકરણ ૧થી ૭પુનરાવર્તન પ્રકરણ ૧થી ૭ પ્રકરણ ૧થી ૭ ધોરણ -૫ હિન્દી (૧) હમારા દેશ (૨) મેરી પાઠશાળા (૩)મેરા પ્રિય પક્ષી (૪) મેરા પરિચય
આસપાસ પર્યાવરણ —- —- પ્રકરણ -૧થી૧૨ પુનરાવર્તન પ્રકરણ -૧થી૧૨ પ્રકરણ -૧ થી ૭ કેટલું શીખ્યા ? ૧,૨ પુનરાવર્તન ઘોરણ -૫ અંગ્રેજી (1) My class room (2) A Farm (3) A picnic (4) A fair

ધોરણ: ૧ થી ૫

સેમેસ્ટર: ૨

Subject Std: 1 Std: 2 Std: 3 Std: 4 Std: 5 નિબંધો
ગુજરાતી પાઠ ૬થી૧૦ પુનરાવર્તન પાઠ ૬થી૧૦ પાઠ ૭થી૧૪ પુરક્વાંચન- ૧થી ૩ મુખપાઠ – ૮થી ૧૧ પુનરાવર્તન પાઠ ૮થી ૧૫ પુરક્વાંચન-૩,૪ મુખપાઠ – ૯,૧૪ પુનરાવર્તન પાઠ ૮થી ૧૫ પુરક્વાંચન -૪,૫ મુખપાઠ ૮,૧૧,૧૪ પુનરાવર્તન ધોરણ -૩ ગુજરાતી (૧) કબુતર (૨) ઉત્તરાયણ (૩) મારી શાળા (૪ )હોળી
હિન્દી —- —- —– પાઠ ૧થી ૨૦ પુનરાવર્તન પાઠ ૧થી૮ પુનરાવર્તન – ૧,૨ મુખપાઠ – ૩ ધોરણ -૪ ગુજરાતી (૧) પત્ર લેખન (૨) મારી શાળા (૩) સ્વામી વિવેકાનંદ (૪) મારું પ્રિય પક્ષી
અંગ્રેજી પાનાં નં – ૪૬થી૬૨ પુનરાવર્તન lesson -6to 11 lesson- 8 to 13 પુનરાવર્તન Let’s Learn Unit – 4 to 6 પુનરાવર્તન unit -3 to 6 પુનરાવર્તન ધોરણ -૫ ગુજરાતી (૧) હેલન કેલર (૨) ડૉ .ભીમરાવ આંબેડકર (૩)હોળી
ગણિત પ્રકરણ ૭થી ૧૩ પુનરાવર્તન મૂલ્યાંકન -૨ પ્રકરણ ૮થી ૧૫ પુનરાવર્તન પ્રકરણ ૮થી ૧૪ પુનરાવર્તન પ્રકરણ ૮થી ૧૪ પુનરાવર્તન પ્રકરણ ૮થી ૧૪ પુનરાવર્તન ધોરણ -૫ હિન્દી (૧) સ્વચ્છતા (૨) મેરી દિનચર્યા (૩) હાથી (૪) મેરા ગાંવ
આસપાસ પર્યાવરણ —- —- પ્રકરણ -૧૩થી૨૫ પુનરાવર્તન પ્રકરણ -૧૩થી૨૫ પુનરાવર્તન પ્રકરણ -૮ થી ૧૬ પુનરાવર્તન ઘોરણ -૫ અંગ્રેજી (1) My Family (2) A Railway Station (3) My Favourite Festival (4) The Post Office

ધોરણ: ૬ થી ૮

સેમેસ્ટર: ૧

Subject Std: 6 Std: 7 Std: 8
ગુજરાતી પાઠ: ૧,૨,૩,૪,૫, ૬, ૭,૮,૯ વ્યાકરણ: સમાનાર્થી, વિરુદ્ધાર્થી, રૂઢી પ્રયોગો, શબ્દસમૂહ માટે એક શબ્દ, વિરામ ચિહનો, વાક્ય ના પ્રકારો , સંજ્ઞા, વિશેષણ,ક્રિયાવિશેષણ , ક્રિયાપદ નામપદ, નિબંધ : ૧) રવિશંકર મહારાજ ૨) પરિશ્રમ એજ પારસમણિ ૩) વર્ષાઋતુ ૪) મારા ગામનું પાદર પાઠ/કાવ્ય : ૧,૨,૩,૪,૫, ૬, ૭,૮,૯,૧૦ વ્યાકરણ: સમાનાર્થી, વિરુદ્ધાર્થી, રૂઢી પ્રયોગો, શબ્દસમૂહ , વિરામ ચિહનો, વાક્ય ના પ્રકારો , સંયોજક , કાળ, નિબંધ: ૧) મારા પ્રિય નેતા ૨) એક ગરીબ ની આત્મકથા ૩) વૃક્ષારોપણ પાઠ/કાવ્ય : ૧,૨,૩,૪,૫, ૬, ૭,૮,૯,૧૦ વ્યાકરણ: સમાનાર્થી, વિરુદ્ધાર્થી, રૂઢી પ્રયોગો, શબ્દસમૂહ , ધ્વનિ જોડો , ધ્વનિઓ છૂટા પાડો, સમાસ,સાદુ , સયુંકત, સંકુલવાક્ય નિબંધ: ૧) માતૃપ્રેમ ૨) અહેવાલ લેખન ૩) જીવનમાં સાદગીનું મહત્વ
હિન્દી ગદ્ય – ૧,૩,૪,૬,૮, પદ્ય – ૨,૫,૭ વ્યાકરણ: —- —–
અંગ્રેજી Unit : 1,2,3,4 Grammar [ Topic : 1 to 8 ] Dialogue Writing [ 1 to 8 ] Comprehension [ 1 to 4 ] Non – Verbal Text [ 1 to 7 ] Picture Description [1 to 5] Unit : 1,2,3,4 Grammar [ Topic : 1 to 8 ] Dialogue Writing [ 1 to 5] Non – Verbal Text [ 1 to 10 ] Comprehension [ 1 to 5 ] Picture Description [1 to 4] Unit : 1,2,3,4 Grammar [ Topic : 1 to 9] Composition [1 to 5 ] Essay : 1) My School 2) My Best Friend 3) A Visit to a Fair 4) Dialogue Writing 5) Comprehension
ગણિત પ્ર : ૧,૨,૩,૪, ૫,૬,૭ પ્ર : ૧,૨,૩,૪, ૫,૬,૭ પ્ર : ૧,૨,૩,૪, ૫,૬,૭,૮
વિ.ટેકનોલોજી પ્ર: ૧,૨,૩,૪,૫, ૬,,૭,૮ પ્રયોગ : ૧૫ ૧,૨,૩,૪, ૫,૬,૭ પ્ર: ૧,૨,૩,૪,૫, ૬,,૭,૮,૯ પ્રયોગ : ૧,૨,૩,૪, ૫,૬,૭,૮,૯ પ્ર: ૧,૨,૩,૪,૫, ૬,,૭,૮,૯ પ્રયોગ : ૧,૨,૩,૪, ૫,૬,૭,૮,૯
સા.વિજ્ઞાન પ્ર : ૧,૨,૩,૪, ૯, ૧૦,૧૪,૧૫ પ્ર : ૧,૨,૩,૪, ૫,૬,૭,૮,૯ પ્ર : ૧,૨,૩,૪, ૫,૬,૭,૮,૯
સંસ્કૃત वंदना चित्रपदानि : ૧ થી ૪ પ્ર . ૨,૩,૪,૫,૬, ૭,૮,૯, પુનરાવર્તન : ૧,૨ वंदना- શ્લોક સ્તુતિ, શ્લોક પૂર્ણ એકમ -૧,૨,૩,૪,૫ ૬,૭,૮,૯ વ્યાકરણ શબ્દાર્થ (સંસ્કૃત/ગુજરાતી) પ્રશ્નવાક્ય બનાવવા લિંગ ઓળખો ,સમાનાર્થી શબ્દ ,વિરુદ્ધાર્થી, ચિત્રપદાતિ ,ક્રિયાપદ ઓળખો ,અનુવાદ વંદના – શ્લોક પૂર્ણ ચિત્રપદાનિ- ૧,૨ પ્રકરણ -૩,૪,૫,૬, ૭,૮,૯ વ્યાકરણ : સમાનાર્થી શબ્દ ,શબ્દાર્થ ,વિરોધી શબ્દ ,લિંગ ,ઓળખાવો ,વિભક્તિ ઓળખો ,ક્રિયાપદ ઓળખો ,સંધિ છોડો/જોડો ,વર્ણ પરિચય ,ધાતુરૂપ ઓળખ ,ભાષાસજ્જતા

ધોરણ: ૬ થી ૮

સેમેસ્ટર: ૨

Subject Std: 6 Std: 7 Std: 8
ગુજરાતી પ્રકરણ : ૧૦,૧૧,૧૨,૧૩, ૧૪, ૧૫,૧૬,૧૭,૧૮, પૂરકવાચન : ૧,૨,૩,૪,૫ વ્યાકરણ : વિશેષણ અને વિશેષ્ય ,ક્રિયાપદ અને ઘટના સ્થિતિ ,ક્રિયાવિશેષણ,નામપદ સમાનાર્થી, વિરુદ્ધાર્થી, રૂઢી પ્રયોગો, શબ્દસમૂહ માટે એક શબ્દ , જોડણી નિબંધ : ૧) મારો યાદગાર પ્રવાસ ૨) સુંદર અક્ષરનું મહત્વ ૩) વસંતઋતુ ૪)માતૃપ્રેમ પ્રકરણ : ૧૧,૧૨,૧૩, ૧૪, ૧૫,૧૬,૧૭,૧૮,૧૯,૨૦ પૂરકવાચન : ૧,૨,૩,૪,૫ વ્યાકરણ: સમાનાર્થી, વિરુદ્ધાર્થી, શબ્દસમૂહ, રૂઢી પ્રયોગો, સાચી જોડણી, વિશેષણ,સંજ્ઞા ના પ્રકાર નિબંધ : ૧) મારો યાદગાર પ્રવાસ ૨) શિયાળાની સવાર ૩) પૂજ્ય મોટા ૪)માતૃપ્રેમ પ્રકરણ : ૧૧,૧૨,૧૩, ૧૪, ૧૫,૧૬,૧૭,૧૮,૧૯,૨૦, ૨૧,૨૨ પૂરકવાચન : ૧,૨,૩,૪,૫ વ્યાકરણ: સમાનાર્થી, વિરુદ્ધાર્થી, રૂઢી પ્રયોગો, શબ્દસમૂહ , જોડણી સુધારણા સમાસ,સાદુ , સયુંકત, સંકુલ દ્વન્દ્વ સમાસ દ્વિગુ સમાસ , દ્વિરુક્ત પ્રયોગ રવાનુકારી પ્રયોગ નિબંધ: ૧) મને શું થવું ગમે ? ૨) સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ ૩) માતૃભાષાનું મહત્વ ૪) વસંતનો વૈભવ
હિન્દી પ્રકરણ : ૧,૨,૩,૪,૫,૬,૭ નિબંધ : ૧) મેરા પ્રિય નેતા ગાંધીજી ૨) ૨૬ મી જાન્યુઆરી ૩) મેરા દેશ ૪)વિજ્ઞાન નો ચમત્કાર પ્રકરણ : ૧થી ૧૦ નિબંધ : ૧) પત્ર-લેખન ૨) ગોપાલકૃષ્ણ ગોખલે ૩) મકરસંક્રાંતિ ૪) હોળી —–
અંગ્રેજી Unit : 1,2,3,4,5 S.R : 1,2,3,4 Grammar: Essay: 1) A Visit to a Garden 2) My Favourite Animal-camel 3) I Will become…… 4)Dialogue writing 5) Comprehension Unit : 1,2,3,4 ,5 S.R : 1,2,3 Let’s Laugh Grammar: Essay: 1) A Visit to a Fair 2) My Favourite Festival 3) Recess Time In School 4)Dialogue writing 5) Comprehension Unit : 1,2,3,4,5 S.R : 1,2,3,4,5 Grammar: Essay: 1) My Village 2) Trees : Our Best Friends 3) Pollution 4)Dialogue writing 5) Comprehension
ગણિત પ્રકરણ : ૮ થી ૧૪ પ્રકરણ : ૮ થી ૧૫ પ્રકરણ : ૯ થી ૧૬
વિ.ટેકનોલોજી પાઠ : ૯ થી ૧૬ પ્રયોગ : ૮ થી ૧૪ પાઠ : ૧૦ થી ૧૮ પ્રયોગ: ૧૦ થી ૧૪ પાઠ : ૧૦ થી ૧૮ પ્રયોગ : ૮ થી ૧૫
સા.વિજ્ઞાન પ્રકરણ : ૫,૬, ૧૧,૧૬,૭,૧૨,૮, ૧૩,૧૭, પાઠ : ૧ થી ૧૨ પાઠ : ૧ થી ૧૪
સંસ્કૃત પ્રકરણ ૧ થી ૯ પ્રકરણ ૧ થી ૭ પ્રકરણ ૧ થી ૯